ADRIPASS PLUS početni sastanak

ADRIPASS PLUS_kick off

20.01.2022. održan je online početni sastanak projekta ARIPASS PLUS (ADRION program) organizovan od strane vodećeg partnera – Centralne evropske inicijative (Central European Initiative ) iz Trsta.

Centralni fokus ovog projekta se odnosi na kapitalizaciju projekta ADRIPASS (2018-2021) tj. ažuriranju ADRIPASS Transnacionalne strategije i nadogradnji ICT platformi u luci Bar i luci Kopar. Postojeća Transnacionalna strategija razvijena kroj projekat ADRIPASS bi trebala biti ažurirana od strane partnera i njihovih stejkholdera uzimajući u obzir efekat pandemije COVID-19 i revizije TEN-T.

Predstavljena su takođe i dva pilot projekta,  unapređenja ICT alata u lukama Kopar i Bar. „Luka Bar“ AD je na sastanku predstavila pilot projekat koji se odnosi na dalje unapređenje PCS sistema u skladu sa ranijom nadogradnjom implementiranoj u projektu ADRIPASS.

 Fokus je nadogradnja modula koji tretira kretanje kamiona i uvodi nove mogućnosti za praćenje i evidentiranje parametara  kretanja kamiona. Nadogradnja će omogućiti svim zainteresovanim stranama praćenje i evidentiranje podataka sa kamionske vage u Luci Bar. Aktivnost je predviđena da započne u februaru sa raspisivanjem tendera, a Luka Bar će kroz ovaj i kroz još tri projekta biti u mogućnosti da značajno unaprijedi performanse cijelog IT sistema.

Sastanak je poslužio za početnu ilustraciju vremenskog plana sprovođenja aktivnosti kao i utvrđivanje administrativnih procedura projekta (Uspostavljanje tima za upravljanje projektom, upravnog odbora, potpisivanje ugovora o subvenciji i ugovora o partnerstvu).

en_USME