SAJAM EVROPSKIH PROJEKATA

naslovna_35 proj1

Predstavnici Luke Bar su učestvovali na Sajmu evropskih projekata u organizaciji PKCG koji je okupio brojne institucije, kompanije i organizacije koje implementiraju projekte kroz različite programe pretpristupne pomoći Evropske unije. U tu svrhu je pripremljena kratka brošura (download) o 35 EU projekata koje je Luka Bar implementirala ili započela implementaciju, a čija ukupna vrijednost prelazi 5 miliona eura. Vrijedno je istaći sledeće rezultate:

  1. Digitalizacija procesa u Luci Bar (9 projekata) – razvoj novog informacionog sistema PCS (Port Community System). U PCS-u je do sada kreirano preko 125.000 elektronskih dokumenata koji su zamijenili papirne dokumente, a sistem koristi 90 firmi i institucija sa više od 250 eksternih korisnika.
  2. Zelena transformacija Luke Bar (8 projekata) je započeta izradom Akcionog plana za održivu i nisko-karbonsku Luku Bar (Zeleni plan Luke Bar). Ovaj plan je poslužio kao osnova za sprovođenje 7 projekata koji implementiraju “zelene” mjere predložene u pomenutom planu, i zahvaljući njima je izvršena nabavka: električnog automobila, brzog punjača, hibridnog autobusa, LED reflektora. U pripremi je nabavka solarnih panela, izrada studije vezane za upotrebu alternativnih goriva (vodonik, amonijak i metanol) u lukama, kao i studije o mogućnosti snabdijevanja brodova električnom energijom (OPS) u luci, itd.

Osim navedenih aktivnosti, Luka Bar implementira i projekte koji su vezani za multimodalni i intermodalni transport, zaštitu životne sredine, lučku infrastrukturu i probleme bezbjednosti u luci.

en_USME