Dnevni red Skupštine

Dnevni red Skupštine

Na  osnovu  čl.135  i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br.65/20, br.146/21 i br.04/24) i čl.30 Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora  saziva

REDOVNU     SKUPŠTINU    AKCIONARA

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati  dana­­­­­­­­ 27.06.2024. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu  predlažem sljedeći:

DNEVNI   RED

          1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 01.04.2024. godine.
          2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju  i Izvještaja menadžmenta  «Luka Bar» AD za 2023.g., sa  Izvještajem  revizora.
          3. Odluka o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti.
          4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
          5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
          6. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora.
          7. Imenovanje revizora  za 2024. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na  uvid akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dušan Masoničić,dipl.ecc, s.r.  

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)   


Na  osnovu  člana 135,136,142,149 i 151 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br.65/20, br.146/21 i br.04/24) i člana 33 i 42  Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva 

 VANREDNU    SKUPŠTINU     AKCIONARA

«LUKA BAR»  AD  BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­  01.04.2024..godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.07.2023.godine.
 2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal  za vanrednu Skupštinu staviće se  na raspolaganje akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

 PREDSJEDNIK  ODBORA DIREKTORA

          Mr Darko Pekić,s.r.                 

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)


Na  osnovu  člana 135, 136 i 142 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20i 146/21) i člana 30i 42 Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora  saziva

PONOVLJENU  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA  «LUKA BAR»  AD BAR

Skupština će se održati  dana­­­­­­­­ 17.07.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu  predlažem sljedeći:

DNEVNI   RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.03.2023.  godine.
 2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju  i Izvještaja menadžmenta «Luka Bar»  AD za 2022.g., sa  Izvještajem  revizora.
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
 4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
 5. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora.
 6. Imenovanje revizora  za 2023. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na  uvid akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

       Mr Darko Pekić, s.r.

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)


Na  osnovu  čl. 135  i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20i 146/21) i čl.30 Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora  saziva

R E D O V N U     S K U P Š T I N U    A K C I O N A R A   «LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati  dana­­­­­­­­ 19.06.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu  predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.03.2023.godine.
 2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja menadžmenta «Luka Bar» AD za 2022.g., sa  Izvještajem  revizora.
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
 4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
 5. Odluka o visini  naknada članovima Odbora direktora.
 6. Imenovanje revizora za 2023. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinustaviće se na  uvid akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mr Darko Pekić, s.r.

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)


Na  osnovu  člana 135, 136, 142, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima («Sl.listCG» br.65/20 i 146/21) i člana 33 i 42  Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva

P O N O V LJ E N U   V A N R E D N U   S K U P Š T I N U    A K C I O N A R A   «L U K A B A R»  A D   B A R

Skupština će se održati dana­­­­­­­­17.03.2023.godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.06.2022.godine.
 2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta „Luka Bar“ AD Bar.
 3. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal  za vanrednu Skupštinu staviće se  na raspolaganje akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

                                                                                                    ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
ODBORA DIREKTORA
Mr Darko Pekić,s.r.

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)


Na  osnovu  člana 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima («Sl.list  CG» br.65/20 i 146/21) i člana 33. Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva

V A N R E D N U  S K U P Š T I N U    A K C I O N A R A    «LUKA BAR»  AD BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­ 24.02.2023.godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.06.2022.godine.
 2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta „Luka Bar“ AD Bar.
 3. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal  za vanrednu Skupštinu  staviće se  na raspolaganje akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
ODBORA DIREKTORA
Mr Darko Pekić,s.r.

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)


Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20) i čl.30 Statuta «Luka
Bar» AD, Odbor direktora saziva

PONOVLJENU REDOVNU
SKUPŠTIN U AKCIONARA
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 17.06.2022. godine (petak), sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama
Upravne zgrade «Luka Bar» AD.
Za Skupštinu predlažem sljedeći:
DNEVNIRED
1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 28.05..2021. godine i
Zapisnika sa nastavka redovne Skupštine akcionara Luka Bar AD održane dana 07.06.2021.godine.
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2021.g., sa
Izvještajem revizora.
3. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta „Luka Bar“ AD.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
6. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora
7. Imenovanje revizora za 2022. godinu.
Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od
kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora
direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.
Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na
telefon 030/300-545.
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti
ovjereno, u skladu sa Zakonom.
Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog
radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara
«Luka Bar» AD.
Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sladjana Perišić, dipl. menadžer.s.r.

Preuzmite dokument (Download .zip)

Glasački listići (Download .zip)

Na  osnovu  čl. 135  i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20) i čl.30 Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora  saziva

REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati  dana­­­­­­­­ 20.05.2022. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu  predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 28.05..2021. godine i Zapisnika sa nastavka redovne Skupštine akcionara Luka Bar AD održane dana 07.06.2021.godine.
 2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju  «Luka Bar» AD za 2021.g., sa

Izvještajem  revizora.

 1. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta „Luka Bar“ AD.
 2. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
 3. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
 4. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora
 5. Imenovanje revizora za 2022. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu  staviće se na  uvid akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Sladjana Perišić, dipl. menadžer.s.r.


Na osnovu čl. 40 Poslovnika o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD održaće se

NASTAVAK
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština akcionara će se nastaviti dana 07.06.2021. godine (ponedeljak), sa početkom rada u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Preuzmite dokument (Download .pdf)

Glasački listići (Download .zip)


Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20) i čl.30 Statuta «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva

REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 28.05.2021. godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 07.04..2021. godine.
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2020.g., sa Izvještajem revizora.
3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
5. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora
6. Imenovanje revizora za 2021. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Branislav Branković,dipl.ecc, s.r.

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)


Na osnovu čl. 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20) čl. 28 Statuta «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva

VANREDNU

SKUPŠTINU AKCIONARA

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana ­­­­­­­­07.04.2021. godine (srijeda), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI  RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 22.06.2020. godine.

2. Usvajanje Statuta «Luka Bar» AD.

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skuštine akcionara«Luka Bar» AD.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Branislav Branković,dipl.ecc, s.r.

Prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara (Download .zip)

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf) 


Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 27. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 22.06.2020. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.03.2020. godine.
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD.
3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2019.g., sa Izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
6. Imenovanje revizora za 2020. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Branislav Branković,dipl.ecc, s.r.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

VANREDNU
SKUPŠTINU AKCIONARA
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 17.03.2020.godine (utorak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.12.2019.godine.
2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
ODBORA DIREKTORA
Biljana Jakić, dipl.pravnik,s.r.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

VANREDNU

SKUPŠTINU AKCIONARA

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­ 30.12.2019. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 24.06.2019.godine.

2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD.

3. Odluka o stavljanju van snage Odluke vanredne Skupštine akcionara broj:S/XXV-2 od 23.03.2018. godine.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Vojin Žugić, dipl.ecc, s.r.

Na osnovu čl.37 st.2 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.6/02, »SL.list CG» br.17/07, 80/08,40/10,36/11 i 40/11) i čl. 30 st.3 Statuta «Luka Bar AD, daje se

O B A V J E Š T E NJ E
O IZMJENI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dnevni red redovne Skupštine akcionara «Luka Bar» AD, zakazane za dan 24.06.2019. godine, (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD, koji je objavljen dana 25.05.2019. god. i 26.05.2019. god., u dnevnom listu «Pobjeda», mijenja se na slijedeći način:

– poslije tačke 1., dodaje se nova tačka 2, koja glasi:«Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD»;

– dosadašnje tačke 2,3,4,5,6 postaju tačke 3,4,5 ,6 i 7.

U konačnom, dnevni red redovne Skupštine akcionara «Luka Bar« AD Bar, glasi:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 10.12.2018.godine.
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD.
3. Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala «Luka Bar» AD.
4. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2018.g., sa Izvještajem revizora.
5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
7. Imenovanje revizora za 2019. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.
Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.
Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Ovo obavještenje, pored objavljivanja u dnevnom listu «Pobjeda», može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Vojin Žugić,dipl.ecc., s.r.

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 27. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

R E D O V N U
S K U P Š T I N U    A K C I O N A R A
«LUKA BAR»  AD BAR

Skupština će se održati dana  24.06.2019. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 10.12.2018.godine.
2. Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala «Luka Bar» AD.
3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2018.g., sa Izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
6. Imenovanje revizora za 2019. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Vojin Žugić,dipl.ecc, s.r.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

V A N R E D N U
S K U P Š T I N U  A K C I O N A R A
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 10.12.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.10.2018.godine.
2. Razriješenje i izbor članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Vojin Žugić, dipl.ecc, s.r.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

V A N R E D N U
S K U P Š T I N U  A K C I O N A R A
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 26.10.2018. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 27.07.2018.godine.
2. Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj vanrednoj reviziji finansijskih iskaza «Luka Bar« AD za period 01.01. do 30.06.2018.godine.
3. Razriješenje i izbor članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

Na osnovu čl. 36.-39. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 27. i 34. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

P O N O V N U  R E D O V N U
S K U P Š T I N U  A K C I O N A R A
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 27.07.2018. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 23.03.2018.godine.
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta »Luka Bar» AD.
3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2017.g., sa Izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

Na osnovu čl.37 st.2 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.6/02, »SL.list CG» br.17/07, 80/08,40/10,36/11 i 40/11) i čl. 30 st.3 Statuta «Luka Bar AD, daje se

O B A V J E Š T E NJ E
O IZMJENI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dnevni red redovne Skupštine akcionara «Luka Bar» AD, zakazane za dan 29.06.2018. godine, (petak) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD, koji je objavljen dana 30.05.2018. god. i 31.05.2018. god., u dnevnom listu «Pobjeda», mijenja se na slijedeći način:
– poslije tačke 1., dodaje se nova tačka 2, koja glasi:«Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD»;
– dosadašnje tačke 2,3,4,5 postaju tačke 3,4,5 i 6.

U konačnom, dnevni red redovne Skupštine akcionara «Luka Bar« AD Bar, glasi:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 23.03.2018.godine.
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD.
3. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2017.g., sa Izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
5. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.
Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.
Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Ovo obavještenje, pored objavljivanja u dnevnom listu «Pobjeda», može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 27. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

R E D O V N U
S K U P Š T I N U  A K C I O N A R A
«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana 29.06.2018. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 23.03.2018.godine.
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2017.g., sa Izvještajem revizora.
3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
5. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

«LUKA BAR« AD BAR

Na  osnovu  čl. 37 st. 2  Zakona o privrednim društvima («Sl.list  RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 30 st.3 Statuta  «Luka Bar» AD, daje se

O B A V J E Š T E NJ E
O IZMJENI DNEVNOG  REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dnevni red vanredne Skupštine akcionara «Luka Bar» AD, zakazane za dan 23.03.2018. godine, (petak) sa početkom u 10,00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD, koji je objavljen dana 22.02.2018.god.  i 23.02.2018.god., u dnevnom listu «Pobjeda», mijenja se na slijedeći način:

–    povlači se, poslednja, 5. tačka dnevnog reda, koja glasi: «Davanje saglasnosti na Sporazum u dijelu primjene Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora kod poslodavca».

U konačnom,  dnevni red  vanredne Skupštine akcionara, glasi:
1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 06.10.2017.godine.
2.    Usvajanje  Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama «Luka Bar» AD.
3.    Usvajanje Procjene vrijednosti multinamjenskog objekta «Voli».
4.    Odluka o pokretanju procesa restrukturiranja «Luka Bar» AD.

Ovo obavještenje, pored objavljivanja u dnevnom listu «Pobjeda», može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

V A N R E D N U

S K U P Š T I N U   A K C I O N A R A

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­ 23.03.2018. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 06.10.2017.godine.
 2. Usvajanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama «Luka Bar» AD.
 3. Usvajanje Procjene vrijednosti multinamjenskog objekta «Voli».
 4. Odluka o pokretanju procesa restrukturiranja «Luka Bar» AD.
 5. Davanje saglasnosti na Sporazum u dijelu primjene Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

V A N R E D N U

S K U P Š T I N U   A K C I O N A R A

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­ 06.10.2017. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

                                           D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 09.06.2017.godine.
 2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta «Luka Bar» AD.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za vanrednu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Anđelko Lojpur, s.r.

Na osnovu čl. 36.- 39. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 27. i 34. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

P O N O V N U   R E D O V N U

S K U P Š T I N U   A K C I O N A R A

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­ 09.06.2017. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

                                           D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.04.2016.godine.
 2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2016.g., sa Izvještajem revizora.
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
 4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
 5. Imenovanje revizora za 2017. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu je na raspolaganju akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Predrag Ivanović, s.r.

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 27. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

R E D O V N U

S K U P Š T I N U   A K C I O N A R A

«LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati dana­­­­­­­­ 10.05.2017. godine (srijeda), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

                                           D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.04.2016.godine.
 2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2016.g., sa Izvještajem revizora.
 3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
 4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
 5. Imenovanje revizora za 2017. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Predrag Ivanović, s.r.

en_USME