Finansijski podaci

Izvještaj o poslovanju za period I-III 2024 (PDF)
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2023 (PDF)
Izvještaj o poslovanju za period I-IX 2023 (PDF)
Finansijski iskazi 01.01. - 30.09.2023.god (PDF)
IPL - 01.01. - 30.06.2023.god. (PDF)
Izvještaj o radu I-VI 2023 (PDF)
Izvještaj revizije Luka Bar AD za 2022 godinu (PDF)
IPL - 31.03.2023 (PDF)
Izvještaj o poslovanju za period I-III 2023 (PDF)
Izjava odgovornog lica (PDF)
IPL - 31.12.2022 (PDF)
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2022 (PDF)
IZJAVA ODGOVORNOG LICA (PDF)
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA 2022. GODINU (PDF)
GODIŠNJI UPITNIK UZ KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA 2022. GODINU (PDF)
IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA (PDF)
IPL 01.01.-30.09.2022 (PDF)
Izjava odgovornog lica (PDF)
Izvjestaj menadzmenta za period I - IX 2022 (PDF)
IPL 01.01-30.06.2022 (PDF)
Izjava odgovornog lica (PDF)
Izvještaj menadžmenta za period I - VI 2022 (PDF)
Finansijski iskazi na dan 31.03.2022.godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-III 2022. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-XII 2021. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-IX 2021. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-VI 2021. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za prvi kvartal 2021. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za 2020. godinu (pdf)
Informacija o uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola u Luka Bar AD.pdf (pdf)
en_USME