Komparativne prednosti luke bar

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (19)

Smještena na samom ulazu u Jadran, preciznije na 42˚05’ sjeverne geografske širine i 19˚05’ istočne geografske dužine, na razdaljini od 976 nautičkih milja (nm) do Sueckog kanala i 1190nm do Gibraltara, Luka Bar posjeduje značajne komparativne prednosti u odnosu na luke Sjevernog Jadrana, skraćujući transit-time i stvarajući uštede u troškovima pomorskog transporta.

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (19)

Smještena na samom ulazu u Jadran, preciznije na 42˚05’ sjeverne geografske širine i 19˚05’ istočne geografske dužine, na razdaljini od 976 nautičkih milja (nm) do Sueckog kanala i 1190nm do Gibraltara, Luka Bar posjeduje značajne komparativne prednosti u odnosu na luke Sjevernog Jadrana, skraćujući transit-time i stvarajući uštede u troškovima pomorskog transporta.

1. Kvalitetna povezanost sa zaleđem

Integrisana sa željezničkom prugom Beograd-Bar idrumskom mrežom saobraćajnica, Luka predstavlja značajnu kariku u lancu intermodalnog transporta.

2. Pristup tržištima Balkana i centralne Evrope
3. Fleksibilna zakonska regulativa i jednostavnost poslovnih procedura

Zakonski okvir i poslovne procedure u Luci postavljene su na način da se eliminišu poslovne barijere i kreiraju preduslovi uspješnog poslovanja.

4. Dugo iskustvo u poslovanju i konstantna prisutnost na tržištu zaleđa

Osnovana 1906.godine, Luka već duže od jednog vijeka stiče neophodno poslovno iskustvo i gradi partnerske odnose sa svojim komitentima obezbjeđujući stalnu prisutnost na tržištu.

5. Režim slobodne zone na cjelokupnoj teritoriji

Shodno odluci Vlade Republike Crne Gore od marta 2000.g., Slobodna zona Luka Bar obuhvata cjelokupno lučko područje, a “Luka Bar” AD ima ovlašćenja operatora slobodne zone i za područje akcionarskog društva “Kontejnerski terminal i generalni tereti”. Ukupna površina teritorije oba društva na kojoj je moguće obavljati poslovanje u režimu slobodne zone iznosi preko 130 ha.

6. Konkurentna cjenovna politika

Primjenjujući principe troškovne efikasnosti i savremenog koncepta upravljanja, kreirana je izbalansirana i konkurentna cjenovna politika koja omogućava ostvarenje postavljenog cilja- zadovoljstvo korisnika naših usluga.

7. Primjena međunarodnih pomorskih bezbjedonosnih standarda, kao i standarda kvaliteta

Dobijanjem ISPS Certifikata od strane resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, a po preporuci Svjetske pomorske organizacije (IMO), koji tretira bezbjednost brodova u lukama, kao i same lučke kapacitete, Luka Bar AD je potvrdila svoju osposobljenost za bezbjedan prihvat brodova i pretovar robe.

Luka Bar AD sprovodi, razvija i unapređuje Sistem menadžmenta kvalitetom, što ima za rezultat poslovnost i odgovornost zaposlenih. Za svoje poslovanje, usaglašeno sa međunarodnim standardom ISO 9001, renomirana švajcarska certifikaciona organizacija SGS dodijelila je Luci Bar certifikat:

ISO 9001:2015 za Razvoj i pružanje lučkotransportnih usluga i poslova upravljanja prostorom.

en_USME