Skupština akcionara

Skupština akcionara je najviši organ Društva koji se obavezno osniva (čl. 34,stav 2 Zakona o privrednim društvima CG). Na skupštini akcionari izražavaju svoju volju, pa je to mjesto na kojem se ostvaruju upravljačka prava akcionara. Skupština nije stalni organ u smislu zasijedanja, jer se sjednice održavaju po potrebi, sem redovne, čiji je termin održavanja definisan Zakonom

Nadležnosti skupštine akcionara, kao najvećeg organa društva, određene su Zakonom, najčešće su imperativnog karaktera, tako da, u suštini, ovaj organ ima četiri kategorije funkcija, i to: normativne, imovinske, izborne i statusne, te se, u tom smislu, osnivačkim aktom, tj. statutom kompanije, bliže određuju, a ista se konkretno odnose na:

  • donošenje, izmjene i dopune statuta, kao osnovnog akta,
  • izbor i razrešenje odbora direktora, imenovanje i razrješenje revizora i likvidatora,
  • politiku naknada i naknade članova odbora direktora,
  • usvajanje godišnjih finansijskih iskaza, izvještaja o poslovanju i izvještaja revizora,
  • raspolaganje imovinom,
  • povećanje i smanjenje kapitala,
  • raspodjelu profita,
  • dobrovoljnu likvidaciju, restrukturiranje, pokretanje stečajnog postupka,
  • odobravanje procjene nenovčanih uloga,
  • i svim drugim pitanjima, koja se tiču zaključenja ugovora o kupovini imovine od osnivača, izdavanja obveznica, ograničenja, ili ukidanja prioritetnog prava akcionarima za upis akcija i drugih i iz nadležnosti odbora, na zahtjev ovog organa.

U cilju poštovanja temeljnih odrednica korporativnog upravljanja, a saglasno OECD-ovim principima (posebno principima koji se odnose na: prava akcionara, njihov ravnopravan tretman i objelodanjivanje podataka i transparentnost) Luka Bar se, od prve Skupštine, sazvane saglasno Zakonu o privrednim društvima, dana 17.07.2002. godine, opredijelila za slobodan pristup akcionara i zainteresovanih lica materijalima za objavljenu Skupštinu akcionara, koji se postavljaju na lučkom site-u odakle se mogu i preuzeti.

Dnevni red Skupštine
Materijal za Skupštinu
Rezultati glasanja
OBAVJEŠTENJE 20.05.2022.
en_USME