Rezultati glasanja

Broj: 58/19

Bar, 28.06.2024. god.

INFORMACIJA O REZULTATIMA  GLASANJA NA  REDOVNOJ SKUPŠTNI AKCIONARA «LUKA BAR» AD 

I ODRŽANOJ KONSTITUTIVNOJ SJEDNICI ODBORA DIREKTORA

Redovna Skupština akcionara «Luka Bar» AD održana je, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana 27.06.2024. godine. Sve odluke su donijete u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i dostavljenim predlozima.

Predmetne odluke donijete su nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, (tj. 78.5461% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika  – ZA, i to:

          1. tačka: Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 01.04.2024. godine.
          2. tačka: Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja  menadžmenta «Luka Bar»AD za 2023.g., sa  Izvještajem  revizora.
          3. tačka: Odluka o pokrićub dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti.
          4. tačka: Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
          5. tačka: Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora.
          6. tačka: Imenovanje revizora za 2024. godinu.

 5. tačka: Razrješenje i izbor članova Odbora direktora, sprovedena je u dva dijela.

U prvom segmentu, je sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, (tj. 78.5461% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika  – ZA, ­ donijeta Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

-Odluka o izboru članova Odbora direktora, kao drugi dio 5. tačke, donijeta je, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja  rezultata, konstatovano  da su u Odbor direktora «Luka Bar» AD, izabrani:

 1. Nikola Vojvodić, nezavisni član, sa  ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,  
 2. Sava Ašanin, član, sa  ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, 
 3. Dušan Masoničić, nezavisni član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030  glasova,
 4. mr Milan Polović, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,
 5. mr Milutin Lakićević, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,  

      čiji  mandat  traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine   akcionara.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, održanoj istog dana (tj.27.06.2024.) za predsjednika Odbora direktora, jednoglasno, je izabran Dušan Masoničić, a za zamjenika Predsjednika, takođe jednoglasno, Nikola Vojvodić.

                                                                                                  SEKRETAR «LUKA  BAR» AD

                                              Mr Vesna Mihaljević,s.r.

 


INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „LUKA BAR“ AD

I ODRŽANOJ KONSTITUTIVNOJ SJEDNICI ODBORA DIREKTORA

Vanredna Skupština akcionara «Luka Bar» AD održana je, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana 01.04.2024. godine. Sve odluke su donijete u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, kao i dostavljenim predlozima.

Predmetne odluke donijete su nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,166 glasova, (tj. 78.5463% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika  – ZA, i to:

1. tačka: Odluka o usvajanju Zapisnika  sa  ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana  17.07.2023.godine.

2. tačka: Razrješenje i izbor članova Odbora direktora, sprovedena je u dva dijela.

U prvom segmentu, je sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,166 glasova, (tj. 78.5463% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika  – ZA, ­ donijeta Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

– Odluka o izboru članova Odbora direktora, kao drugi dio 2. tačke, donijeta je, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja  rezultata, konstatovano  da su u Odbor direktora «Luka Bar» AD, izabrani:

 1. Nikola Vojvodić, nezavisni član, sa  ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,230 glasova,  
 2. Sava Ašanin, član, sa  ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,130 glasova, 
 3. Dušan Masoničić, nezavisni član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,230 glasova,
 4. mr Milan Polović, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,130 glasova,
 5. mr Milutin Lakićević, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,110 glasova,  

      čiji  mandat  traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine  akcionara.

Konstitutivna sjednica Odbora direktora, održana je dana 02.04.2024. godine. Za predsjednika Odbora direktora, jednoglasno, je izabran Dušan Masoničić, a za zamjenika Predsjednika, takođe jednoglasno, Nikola Vojvodić.

SEKRETAR  “LUKA BAR” AD

Mr Vesna Mihaljević,s.r.


INFORMACIJA O REZULTATIMA  GLASANJA NA  PONOVLJENOJ REDOVNOJ SKUPŠTNI AKCIONARA «LUKA BAR» AD ZA 2023. G.

I ODRŽANOJ KONSTITUTIVNOJ SJEDNICI ODBORA DIREKTORA

Ponovljena redovna Skupština akcionara «Luka Bar» AD održana je, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana 17.07.2023. godine.

Odluke po tačkama dnevnog reda (1.,2.,3.,5. i 6.) donijete su u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, kao i dostavljenim predlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, (tj. 78.5461% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika  – ZA, i to:

        1. Odluka o usvajanju Zapisnika  sa  ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana  17.03.2023.godine,

        2. Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja  o poslovanju  i Izvještaja menadžmenta «Luka Bar» AD za  2022.g., sa Izvještajem  revizora,

        3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora,

        5. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora i

        6. Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu.

        4. tačka: Razrješenje i izbor članova Odbora direktora, sprovedena je u dva dijela. U prvom segmentu, je sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, (tj. 78.5461% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika – ZA, ­ donijeta Odluka o razrješenju članova Odbora.

Odluka o izboru članova Odbora direktora, kao drugi segment 4. tačke, donijeta je, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja  rezultata, konstatovano  da su u Odbor direktora «Luka Bar» AD, izabrani:

 1. mr Darko Pekić, nezavisni član, sa  ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,  
 2.  Rajko Ljubenko, član, sa  ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova, 
 3. Nedžib Ibrišimović, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,
 4. dr Miroslav Šepić, nezavisni član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova i
 5. Marko Maraš, član, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­44,588,030 glasova,  

      čiji  mandat  traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine  akcionara.

Konstitutivna sjednica Odbora direktora, održana je dana 17.07.2023. godine. Za predsjednika Odbora direktora, jednoglasno, je izabran mr Darko Pekić, a za zamjenika Predsjednika, takođe jednoglasno, Marko Maraš.

                                                                                                 SEKRETAR «LUKA  BAR» AD

Mr Vesna Mihaljević,s.r.


Broj: 58/12
Bar, 20.03.2023. god.

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA PONOVLJENOJ VANREDNOJ SKUPŠTNI AKCIONARA «LUKA BAR» AD

I ODRŽANOJ KONSTITUTIVNOJ SJEDNICI ODBORA DIREKTORA

Ponovljena vanredna Skupština akcionara «Luka Bar» AD održana je, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana 17.03.2023. godine.

Odluke po tačkama dnevnog reda 1. i 2. donijete su u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, kao i dostavljenim prijedlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, sa 44,588,166 glasova, (tj. 78.5463% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika – ZA, i to:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.06.2022.godine i
2. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta „Luka Bar“ AD.

3. tačka: Razrješenje i izbor članova Odbora direktora, sprovedena je u dva dijela. U prvom segmentu, je sa 44,588,166 glasova, (tj. 78.5463% kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika – ZA,  donijeta Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

Odluka o izboru članova Odbora direktora, kao drugi segment 3. tačke, donijeta je, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja rezultata, konstatovano da su u Odbor direktora «Luka Bar» AD, izabrani:

1.  mr Darko Pekić, nezavisni član, sa 44.588.230 glasova,
2.  Vladimir Dragović, član, sa 44.588.230 glasova,
3.  Nedžib Ibrišimović, nezavisni član, sa 44.588.130 glasova,
4.  dr Miroslav Šepić, član, sa 44.588.130 glasova i
5.  Marko Maraš, član, sa 44.588.110 glasova,
čiji mandat traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Konstitutivna sjednica Odbora direktora, održana je istog dana, tj.17.03.2023. godine. Za predsjednika Odbora direktora, jednoglasno, je izabran mr Darko Pekić, a za zamjenika Predsjednika, takođe jednoglasno, Vladimir Dragović, dipl.ecc.

SEKRETAR «LUKA BAR» AD
mr Vesna Mihaljević,s.r.


Broj:58/39

Bar, 20.06.2022. godine

 INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA PONOVLJENOJ REDOVNOJ SKUPŠTNI
AKCIONARA «LUKA BAR» AD ZA 2022. GODINU.

Ponovljena redovna Skupština
akcionara «Luka Bar» AD  održana je, u
skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana  17.06.2022. godine (petak).

Odluke po svim tačkama dnevnog
reda donijete su u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine,
kao i dostavljenim prijedlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka
javnog glasanja.

Odluke po tačkama Dnevnog reda
1,2,3,4,5b i 7 su donijete jednoglasno, odnosno sa

35.348.981 glasova, tj.
62.2706% kapitala – ZA,
prisutnih akcionara/ punomoćnika, dok
su odluke po tačkama Dnevnog reda 5a
i 6donijete sa 35.346.456 glasova,
62.2661 % kapitala-ZA i 2.525 glasova, 0,0044% kapitala – PROTIV:

1. Odluka o usvajanju
Zapisnika  sa prethodne sjednice
Skupštine  akcionara, održane dana     28.05.2021.godine i Zapisnika sa nastavka
iste sjednice od dana 07.06.2021.godine

2. Odluka o Usvajanju Godišnjih finansijskih
iskaza
i Izvještaja  o
poslovanju  «Luka Bar» AD za 2021.g., sa
Izvještajem  revizora.

3. Odluka o usvajanju Izmjena
i dopuna Statuta «Luka Bar» AD.

4. Odluka o usvajanju  Izvještaja
o radu Odbora direktora.

5. Odluka o razriješenju i
izboru članova Odbora direktora
,
sprovedena je u dva dijela. U prvom segmentu, tj. sa 35.346.456 glasova, odnosno 62.2661%
kapitala – ZA
i 2.525 glasova,
odnosno 0,0044% kapitala – PROTIV
,
donijeta Odluka o razriješenju
članova Odbora.

Odluka o izboru članova Odbora direktora, kao drugi segment tačke
5., donijeta je, jednoglasno, u cjelosti, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku
o radu Skupštine,  nakon sprovedene
procedure glasanja  za izbor članova
Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka
kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika
i  utvrđivanja  rezultata,
konstatovano  da su u Odbor
direktora «Luka Bar» AD, izabrani:


1.  Darko Pekić, nezavisni član,
sa 38.396.597 glasova,  


2.  Marko Nišavić, nezavisni član,
sa  38.361.541 glasova, 


3.  Nedžib Ibrišimović, nezavisni
član,  sa 38.354.916 glasova,


4.  Vladimir Dragović, član,  sa
38.354.916  glasova i

5.
Vladan Vučelić, član,  sa
23.276.935  glasova,  

čiji  mandat
traje godinu dana i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine  akcionara.

6. Odluka o utvrđivanju naknada za članove Odbora direktora  i

7. Odluka o imenovanju
revizora  za 2022. godinu

SEKRETAR «LUKA  BAR» AD

Branimir
Lakićević, dipl. pravnik

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

«LUKA BAR» AD – BAR

Broj: 58/20

Bar, 10.06.2021. god.

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA REDOVNOJ

SKUPŠTNI AKCIONARA «LUKA BAR» AD ZA 2021. GODINU.

Redovna Skupština akcionara «Luka Bar» AD održana je, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, dana 28.05.2021. godine, a nastavak iste, saglasno čl.40 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, dana 07.06.2021. godine.

Odluke po tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, kao i dostavljenim prijedlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, sa ­­­­­­­­­­­­­­­­37,930,202 glasova, (tj. 66.8177% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika – ZA, i to:

   1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana  07.04.2021.godine,

   2. Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2020.g., sa Izvještajem revizora,

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora

5. Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora i

6. Imenovanje revizora za 2021. godinu.

4. tačka: Razrješenje i izbor članova Odbora direktora – koja je, na predlog punomoćnika većinskog, državnog kapitala i uz, jednoglasno, prihvatanje akcionara/punomoćnika, odložena, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, jer predlog za jednog kandidata nije bio u skladu sa Statutom Društva, realizovana je u nastavku redovne Skupštine akcionara, dana 07.06.2021. godine.

Razriješenje i izbor članova Odbora direktora, sproveden je u dva dijela. U prvom segmentu, je sa 37,930,202 glasova, (tj.66.8177% ukupnog kapitala) odnosno 100% glasova prisutnih akcionara/punomoćnika – ZA, ­­­­ donijeta Odluka o razriješenju članova Odbora.

Odluka o izboru članova Odbora direktora, kao drugi segment 4. tačke, donijeta je, takođe, u cjelosti, saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora, putem glasačkih listića, te je, poslije obavljenog postupka kumulativnog glasanja akcionara/punomoćnika i utvrđivanja rezultata, konstatovano da su u Odbor direktora «Luka Bar» AD, izabrani:

     1. Slađana Perišić, član, sa ­­­­­­­­­­­­38.354.917 glasova,  

     2. Savo Vujošević, član, sa ­­­­­­­­­­­­38.390.596 glasova,

     3. Milorad Krgović, nezavisni član, sa 38.354.916 glasova,

     4. Aleksandar Lekić, nezavisni član, sa ­­­­­­­­­­­­38.354.916 glasova i

     5. Prof. dr Milivoje Radović, nezavisni član, sa 36.195.665 glasova,  

           čiji mandat traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Konstitutivna sjednica Odbora direktora, održana je istog dana, tj. 07.06.2021. godine. Za predsjednika Odbora direktora, jednoglasno, je izabrana Slađana Perišić, dipl.menadžer, a za zamjenika Predsjednika, takođe jednoglasno, Savo Vujošević, dipl. pravnik.

SEKRETAR «LUKA BAR» AD

mr Vesna Mihaljević,s.r.

en_USME