Vodič za pristup informacijama

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (12)

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list CG” br.044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017), Odbor direktora “Luka Bar”AD odlukom br. OD/219-17 od 10.09.2021 donio je


VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU „LUKA BAR” AD BAR
luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (12)

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list CG” br.044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017), Odbor direktora “Luka Bar”AD odlukom br. OD/219-17 od 10.09.2021 donio je


VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU „LUKA BAR” AD BAR
I - OSNOVNI PODACI O „LUKA BAR" AD BAR

Sjedište i adresa:  Luka Bar AD Bar, Obala 13 jula br.2 Bar
Tel. 030 300 400
Fax. 030 300 402
Web-prezentacija: www.lukabar.me

II - VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU „LUKA BAR"AD BAR

1. Normativna akta

– Statut Društva, Poslovnik o radu Skupštine Društva i ostala interna akta;
– Kolektivni ugovor;
– Tarifa “Luka Bar” AD;
– Opšta pravila poslovanja u Slobodnoj zoni Luka Bar;
– Tarifa Slobodne zone.
 

2. Javne evidencije

 Strukturna evidencija zaposlenih (broj zaposlenih, kvalifikaciona struktura, školska sprema);
– Evidencija međunarodnih projekata u kojima Luka učestvuje;
 Objavljeni tenderi;
– Objavljeni javni pozivi i oglasi;
– ISPS-code.
 

3. Planovi, izvještaji, analize i drugi akti

 Biznis plan;
–  Izvještaj o pretovaru;
 Periodični izvještaji o učešću u međunarodnim projektima;
–  Interni programi za obuku zaposlenih.
 

4. Pojedinačni akti

–  Rješenja o formiranju stručnih komisija;
 Odluke o radnom vremenu.
 

5. Finansije

 Izvještaj o poslovanju za I, II, III kvartal;
– Godišnji izvještaj o poslovanju;
 Revizorski nalaz;
 Dokumentacija o osnovnim sredstvima.
 

6. Organizaciona i upravljačko- menadžerska struktura

– Makro-organizaciona struktura;
– Podaci o upravljačkoj strukturi;
– Podaci o menadžerskoj strukturi.
III - PROCEDURA ZA OSTVARIVANJE PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka

 postupak za pristup informacijama se pokreće na pisani ili usmeni zahtjev lica koje traži pristup informaciji;
–  pismeni zahtjev za pristup informaciji se podnosi neposredno na arhivi, faksom, elektronskim putem ili putem pošte;
–  usmeni zahtjev se podnosi na zapisnik ovlašćenom licu;
–  na zahtjev za pristup informaciji se ne plaća taksa.
 

2. Zahtjev treba da sadrži:

– osnovne podatke o traženoj informaciji;
– način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
– podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
 

3. Način ostvarivanja prava za pristup informacijama

 neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije kod ovlašćenog lica  u prostoriji „Luka Bar” AD Bar;
– prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama „Luka Bar” AD Bar;
– dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane „Luka Bar” AD Bar, neposredno putem pošte  ili elektronskim putem.
 

4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

 po zahtjevu za pristup informacijama rješava se u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;
–  zaključci i rješenja donešeni od strane „Luka Bar” AD Bar po zahtjevu  za pristup informaciji su konačni u Društvu i protiv njih se može izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka i pristupu informacijama;
–   pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri radna dana, od dana dostavljanja rješenja, kojim je pristup dozvoljen, odnosno u roku od pet dana od kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su rješenjem odredjeni.
 

5.  Troškovi postupka

 troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji;
– troškovi mogu biti fiksni i varijabilni;
– fiksni troškovi postupka se odnose  na stvarne troškove u pogledu kopiranja, skeniranja i dostave tražene informacije i definisani su Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG “br. 066/2016 od 20.10.2016);
– varijabilni troškovi se odnose na informacije i aktivnosti koje predstavljaju arhivsku građu i materijal ili na  informacije sa koje bi, eventualno, po odobrenju nadležnog organa, bila skinuta oznaka „poslovna tajna”, a definišu se posebnim aktom;
– troškovi se plaćaju prije izvršenja rješenja;
– lica sa invaliditetom i lica u stanju socijalne potrebe ne plaćaju troškove računa;
– troškovi se uplaćuju na žiro račun Luke Bar AD 510-334-08 kod Crnogorske komercijalne banke.
 

6. Ovlašćeno lice

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama je šef Kabineta Izvršnog direktora, a u slučaju odsustva ovlašćenog lica, poslovni sekretar u Kabinetu Izvršnog direktora, e-mail:  [email protected].

7. Prestanak važenja

Objavljivanjem ovog Vodiča, prestaje da važi Vodič za pristup informacijama u posjedu “Luka Bar” AD iz maja 2013.g.

8. Objavljivanje vodiča

Ovaj vodič će biti objavljen na Web stranici “Luka Bar” AD.

ODBOR DIREKTORA “LUKA BAR” AD BAR
PREDSJEDNIK
Slađana Perišić, dipl. menadžer

en_USME